Algemene voorwaarden MaatschapWij

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van maatschapwij.nu, zoals deze beschikbaar is gesteld door MaatschapWij. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Over MaatschapWij

MaatschapWij is een inspiratieplatform voor een socialer en duurzamer Nederland. We zetten change makers, actieve burgers, rebelse ambtenaren en betekenisvolle ondernemers in de spotlights. Om heel Nederland te laten zien dat je nooit te klein bent om impact te maken. Dat het wél kan. En dat het al gebeurt. Dat er genoeg positieve verhalen te vertellen zijn, die een heel ander licht werpen op onze maatschappij. Samen maken we Nederland elke dag een stukje duurzamer, socialer en rechtvaardiger. MaatschapWij heeft geen politiek of winstoogmerk en wordt gefinancierd vanuit De Publieke Zaak.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MaatschapWij is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij MaatschapWij.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met MaatschapWij te mogen claimen of te veronderstellen.

MaatschapWij streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. MaatschapWij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van maatschapwij.nu op deze pagina.

Algemene voorwaarden donatie

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

ANBI status maatschapwij

Vereniging De Publieke Zaak, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Bilthoven (e-mail: secretariaat@publiekezaak.nl), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34190935, hierna verder te noemen: De Publieke Zaak.

MaatschapWij is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur. Op zaterdag en zondag en op feestdagen gesloten.

Email: contact@maatschapwij.nu

Vereniging De Publieke Zaak is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Aftrekbare giften (voor bedrijven)

Giften aan algemeen nut beogentuergde instellingen (ANBI’s) en steunstichtingen SBBI mag u van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

 1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien
 2. Donatie: een door de gevende partij aan De Publieke Zaak geschonken geldbedrag
 3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan De Publieke Zaak
 4. Gevende partij: de natuurlijke- of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van MaatschapWij, een donatie doet aan De Publieke Zaak
 5. Vereniging De Publieke Zaak heeft ten doel:
 • het creëren van een breed draagvlak voor constructíeve vernieuwing van de samenleving;
 • het leveren van een bijdrage aan een samenleving die inspireert tot meer respect en bezieling, een overheid die effectiever werkt en aan een betere samenwerking tussen die overheid en samenleving; en voorts aI hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 1. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van MaatschapWij aan De Publieke Zaak.
 2. Ontvangende partij: de rechtspersoon De Publieke Zaak die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan De Publieke Zaak.
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. De Publieke Zaak behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Vereniging De Publieke Zaak

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan De Publieke Zaak.
 2. De Publieke Zaak is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op De Publieke Zaak nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van De Publieke Zaak is bijgeschreven.
 4. Aansprakelijkheid: De Publieke Zaak aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart De Publieke Zaak voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan De Publieke Zaak.

Artikel 4 Rechten gevende partij

 1. De gevende Partij heeft een afkoelingsperiode voor online donaties via een donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan contact@maatschapwij.nu e/o secretariaat@publiekezaak.nl

Artikel 5. Plichten Vereniging De Publieke Zaak

 1. De Publieke Zaak verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
 2. De Publieke Zaak neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web-omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. De Publieke Zaak aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
 3. Alle personen die namens De Publieke Zaak bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij

 1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
 2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
 3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
 4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 5. De Publieke Zaak doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
 6. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

 1. MaatschapWij verwerkt de door de gevende partij aan De Publieke Zaak verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
 2. Deze persoonsgegevens worden door De Publieke Zaak verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan contact@maatschapwij.nu
 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door De Publieke Zaak geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. De Publieke Zaak heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Cookies

 1. MaatschapWij.nu maakt gebruik van cookies op delen van haar website, ook op het deel waar de donaties worden behandeld. Lees meer over cookies op de cookiepagina.

Artikel 9. Slotbepalingen

 1. De disclaimer en het privacyverklaring die De Publieke Zaak hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. De Rechtbank Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen De Publieke Zaak en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de Rechtbank Utrecht eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.
 3. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.